preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Brojač posjeta
Ispis statistike od 15. 4. 2014.

Ukupno: 422817
Ovaj mjesec: 2673
Ovaj tjedan: 852
Danas: 183
Korisne poveznice

      

   

  

 

Oglasna ploča

Objava natječaja za zapošljavanje Vijest ima dokument u privitku

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA BELEC

          BELEC 50, 49254 Belec

                     049460 124

            os_belec@hi.t-com.hr

            www.os-belec.skole.hr

 

KLASA: 112-02/24-01/02

URBROJ: 2140-85-24-01

Belec, 9.5.2024.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20, 151/22, 155/23, 156/23 ) članka 8. Pravilnika o radu te članaka 2. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u daljnjem tekstu: Pravilnik) OŠ Belec, OŠ Belec objavljuje:

NATJEČAJ

za zapošljavanje na radno mjesto:

 • Učitelj fizike (m/ž) – na neodređeno vrijeme, 9 sati tjedno

Uvjeti:  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

 • Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada,
 • Odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, čl. 105. („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10., 90/11., 05/12,16/12,86/12,126/12,94/13, 152/14,07/17 i 86/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, čl 16.  (NN 6/2019, 75/20)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_6_137.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_07_75_1449.html:

 

TOČKE

STUDIJSKI PROGRAM I SMJER

VRSTA I RAZINA STUDIJA

STEČENI AKADEMSKI NAZIV

a)

Fizika, smjer: nastavnički

– diplomski sveučilišni studij

integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

    magistar edukacije fizike

– sveučilišni dodiplomski studij

    profesor fizike

Fizika i matematika/Matematika i fizika, smjer: nastavnički

– diplomski sveučilišni studij –     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

    magistar edukacije fizike i matematike

magistar edukacije matematike i fizike

    sveučilišni dodiplomski studij

    profesor matematike i fizike

Fizika i informatika smjer: nastavnički

–     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

    diplomski sveučilišni studij

    magistar edukacije fizike i informatike

    sveučilišni dodiplomski studij

    profesor fizike i informatike

Fizika i tehnika, smjer: nastavnički

–     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

    diplomski sveučilišni studij

    magistar edukacije fizike i tehnike

    dodiplomski studij

    profesor fizike i tehničke kulture

    profesor fizike i tehnike s informatikom

    profesor fizike i politehnike

    profesor fizike i tehničke kulture s informatikom

    profesor fizike i tehnike

Fizika i politehnika, smjer: nastavnički

    diplomski sveučilišni studij

    magistar fizike i politehnike

Fizika i kemija, smjer: nastavnički

    integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

    magistar edukacije fizike i kemije

    sveučilišni dodiplomski studij

    profesor fizike i kemije

Fizika i filozofija, smjer: nastavnički

    diplomski sveučilišni studij

    magistar edukacije fizike i filozofije

b)

Fizika, smjerovi: istraživački, Astrofizika, Biofizika, Fizika okoliša, Računarska fizika

    integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

    diplomski sveučilišni studij

–     magistar fizike

    sveučilišni dodiplomski studij

–     diplomirani inženjer fizike

Inženjerska fizika, smjerovi: Termodinamički uređaji, Mehanički sustavi

    diplomski sveučilišni studij

–     magistar fizike

Fizika geofizika, smjerovi: Seizmologija i fizika čvrste zemlje, Meteorologija i fizička oceanografija

    diplomski sveučilišni studij

–     magistar fizike geofizike

Drugi studijski program

s minimalno 55 ECTS-a iz fizike

–     diplomski sveučilišni studij

    magistar bez obzira na akademski naziv s najmanje 55 ECTS bodova iz fizike

–     sveučilišni dodiplomski studij

    diplomirani inženjer – bez obzira na akademski naziv s odgovarajućim ekvivalentom predmeta iz fizike

c)

Fizika

    preddiplomski sveučilišni studij

    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) fizike

Matematika i fizika/ Fizika i matematika

    preddiplomski sveučilišni studij

    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) matematike i fizike

    sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) fizike i matematike

Fizika i informatika

    preddiplomski sveučilišni studij

–     sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) fizike i informatike

Fizika i tehnika

    preddiplomski sveučilišni studij

–     sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) fizike i tehnike

Geofizika

    preddiplomski sveučilišni studij

–     sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) geofizike

Inženjerska fizika, termodinamika i mehanika

    preddiplomski sveučilišni studij

–     sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) fizike

 

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Radni odnos u školi ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj. (http://os-belec.skole.hr/upload/os-belec/images/static3/797/attachment/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_2_5_2019.PDF)

Rok za podnošenje prijava s potrebnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave natječaja, a prijave se dostavljaju neposredno ili poštom na adresu:

OŠ Belec (za natječaj), Belec 50, 49254 BELEC

Nepotpune i nepravodobne prijave te prijave putem elektroničke pošte neće se razmatrati.

Slanjem prijave na natječaj kandidati daju izričitu privolu OŠ Belec za korištenje i obradu osobnih podataka navedenih u dostavljenoj dokumentaciji u svrhu provedbe natječaja.

Rezultati natječaja objaviti će se u zakonskom roku putem mrežne stranice OŠ Belec, http://os-belec.skole.hr/skola/ploca

Testiranje kandidata:

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije prijave su pravodobne i potpune provesti će se provjera znanja i sposobnosti sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj OŠ Belec.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje, provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se zapošljava:

 

 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
 • Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015.)
 • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj  112/10, 82/19, 43/20 i 100/21)

 

                                               Ravnateljica

                                            Nikolina Puklin

 

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 9. 5. 2024. 13:18

Obavijest o odabiru kandidata Vijest ima dokument u privitku

 U privitku pod opširnije nalazi se obavijest kandidatima o rezultatima natječaja za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama u razvoju tijekom nastavne godine 2023./2024. prema natječaju objavljenom 16.2.2024.

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 8. 4. 2024. 14:36

Poziv na testiranje Vijest ima dokument u privitku

U prilogu pod opširnije je Poziv na razgovor s kandidatima prijavljenih na natječaj za radno mjesto pomoćnice/ka u nastavi za školsku godinu 2023./2024.

Molimo pozvane kandidate da dođu na razgovor u točno navedeno vrijeme.

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 6. 3. 2024. 10:46

Natječaj za zapošljavanje pomoćnika/ice u nastavi Vijest ima dokument u privitku

U prilogu pod opširnije nalazi se Natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama u razvoju tijekom nastavne godine 2023./2024.

Natječaj za zapošljavanje pooćnika/ice u nastavi u OŠ Belec objavljen je dana 16.2.2024. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i stranicama OŠ Belec.

Rok za prijavu traje do 24.2.2024.

Kandidati prijave dostavljaju na adresu: OŠ Belec, Belec 50, 49254 Belec.

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 16. 2. 2024. 11:50

Objava natječaja za zapošljavanje Vijest ima dokument u privitku

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA BELEC

          BELEC 50, 49254 Belec

                     049460 124

            os_belec@hi.t-com.hr

            www.os-belec.skole.hr

 

KLASA: 112-02/23-01/05

URBROJ: 2140-85-23-01

Belec, 7.11. 2023.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20, 151/22) članka 8. Pravilnika o radu te članaka 2. Pravilnik o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u daljnjem tekstu: Pravilnik) OŠ Belec, OŠ Belec objavljuje:

NATJEČAJ

za zapošljavanje na radno mjesto:

 • Učitelj fizike (m/ž) – na neodređeno vrijeme, 9 sati tjedno
  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 7. 11. 2023. 14:08

Poziv na testiranje Vijest ima dokument u privitku

U prilogu pod opširnije nalazi se poziv na testiranje kandidatkinje Vide Žiljak, upućene od strane Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu KZŽ za radno mjesto:

- učiteljica likovne kulture, nepuno određeno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 13. 9. 2023. 13:24

Obavijest o odabiru kandidata Vijest ima dokument u privitku

U privitku pod opširnije nalazi se obavijest kandidatima o rezultatima natječaja za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama u razvoju tijekom nastavne godine 2023./2024. u sklopu provedbe projekta "Baltazar 7"  prema natječaju objavljenom dana 2.8.2023.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 5. 9. 2023. 12:28

Poziv na testiranje Vijest ima dokument u privitku

U prilogu pod opširnije je Poziv na razgovor s kandidatima prijavljenih na natječaj za radno mjesto pomoćnice/ka u nastavi u sklopu provedbe projekta Baltazar 7.

Molimo pozvane kandidate da dođu na razgovor u točno navedeno vrijeme.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 28. 8. 2023. 09:41

Natječaj za zapošljavanje pomoćnika/ice u nastavi Vijest ima dokument u privitku

U prilogu pod opširnije nalazi se Natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama u razvoju tijekom nastavne godine 2023./2024. u sklopu provedbe projekta "Baltazar 7".

Javni poziv za podnošenje prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u odgojno – obrazovnim ustanovama – partnerima u projektu „Baltazar 7“ za šk. god. 2023. / 2024. je objavljen 28.7.2023. na stranicama KZŽ.

Natječaj za zapošljavanje pooćnika/ice u nastavi u OŠ Belec objavljen je dana 2.8.2023. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i stranicama OŠ Belec.

Rok za prijavu traje do 10.8.2023.

Kandidati prijave dostavljaju na adresu: OŠ Belec, Belec 50, 49254 Belec.

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 2. 8. 2023. 11:39

Obavijest o odabiru kandidata Vijest ima dokument u privitku

 

U privitku pod opširnije nalazi se

 • obavijest kandidatkinji upućenoj od strane Upravnog odjela za obrazovanje, kulutru, sport i tehničku kulturu Krapinsko-zagorske županije, o rezultatima testiranja za radno mjesto učitelja likovne kulture (m/ž) na određeno vrijeme radi zamjene.
 • obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto učitelja fizike (m/ž) prema natječaju objavljenom dana 21.3.2023.

Zahvaljujemo svim kandidatima na njihovim prijavama.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 23. 5. 2023. 09:51

Poziv na testiranje Vijest ima dokument u privitku

U prilogu pod opširnije nalazi se poziv na testiranje kandidatkinje upućene od strane Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu KZŽ za radno mjesto:

 

- učiteljica likovne kulture, nepuno određeno radno vrijeme

 

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 3. 5. 2023. 11:55
» Arhiva naših vijesti    
 


TražilicaMisao tjedna
 
"Svaki trenutak je novi početak."

T. S. Eliot


Školski prijevoz

 


Školska kuhinja

 

Priloženi dokumenti:
Jelovnik za svibanj.pdf


Anketa
Je li vam bolja nastava na daljinu ili klasična nastava u učionici?
Korisni linkovi

180 godina naše škole

   


Kalendar
« Svibanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


Robotika

 

preskoči na navigaciju